Felsokning av din varmvattenberedare

Felsökning av din varmvattenberedare – så här gör du

Problem med varmvattenberedaren kan yttra sig på många sätt. Från otillräckligt varmt vatten till kallt vatten eller rentav för varmt vatten. 

Dessutom kan varmvattenberedaren läcka, producera missljud eller leverera vatten ur kranen som är missfärgat eller ha dålig lukt. Här får du tips från rörjourens proffs på hur du går tillväga med felsökning av din varmvattenberedare. Ibland kan du lösa problemet själv – i vissa fall behöver du kontakta en auktoriserad rörmokare.

En vanlig varmvattenberedare håller i allmänhet mellan 15 och 30 år. Ofta är den relativt underhållsfri, utöver att säkerhetsventiler kan behöva kontrolleras med jämna mellanrum. Ovan nämnda problem är dock inte ovanliga – och ytterligare ett varningstecken är om varmvattenberedaren börjar dra onormalt mycket el. Orsak till problem kan vara ålder och slitage, fel inställningar, högt vattentryck, högt kalkinnehåll eller ett felaktigt värmeelement. Upplever du besvär så kan du börja med att själv göra felsökning av din varmvattenberedare. Får du inte bukt på problemet så kontaktar du Rörjouren så hjälper vi dig direkt.

Viktig varning innan felsökning av varmvattenberedare

Varmvattenberedaren är en högspänningsapparat som du absolut inte ska arbeta med när strömmen är på. Detta är direkt farligt: Stäng av strömmen innan du kontrollerar elektriska delar i din varmvattenberedare.

Innan du kontrollerar några elektriska delar i din varmvattenberedare ska du stänga av strömmen till värmarens krets. Detta gör du genom att stänga av brytaren kopplad till din varmvattenberedare i din elservicepanel.

Problem 1: Otillräckligt varmt vatten – så felsöker du varmvattenberedare

Om ditt problem är att varmvattenberedaren inte producerar tillräckligt varmt vatten kan orsaken vara ett felaktigt värmeelement, något en rörmokare enkelt kan byta ut. Andra problem kan bero på fel inställningar, högt vattentryck i hemmet eller brist på tankunderhåll.

Om vattnet är kallt, felsök varmvattenberedare så här:

 • Kolla om varmvattenberedaren är avstängd
 • Kontrollera att säkring/säkringar till varmvattenberedaren inte är utlösta
 • Kontrollera att inte överhettningsskyddet löst ut
 • Kontrollera att arbetsbrytare och strömbrytare på produkten är i rätt läge
 • Kontrollera att termostaten är rätt inställd
 • Kontrollera att temperaturbegränsaren inte har löst ut
 • Kontrollera om du har förbrukat allt varmt vatten i tanken
 • Kontrollera om fjärrvärmeverket har stängt av vattnet

Hjälper ingen av ovanstående åtgärd, kontakta rörjouren som skickar en rörmokare. Det kan då röra sig om följande fel:

 • Din varmvattenberedare är vitkalkad

Det kan uppstå problem att värma upp vattnet på grund av kalk. Dock ska inte all kalk tas bort eftersom kalk också säkerställer att det inte finns några hål i stålet. Allt detta har rörjouren koll på!

 • Cirkulationspumpen är defekt
 • Vattenväxlare eller reglerventil är defekt
 • Varmvattenberedaren kan ha rostat 

Producerar varmvattenberedaren varmt vatten men inte tillräckligt – det kan då röra sig om följande fel:

 • Ett defekt nedre värmeelement
 • För liten varmvattenberedare som inte möter hushållets varmvattenbehov. Åtgärd: begränsa duschlängd eller fördela tvätt till olika tider på dygnet alternativt byt till en större varmvattenberedare.

Problem 2: För varm vattentemperatur – så felsöker du varmvattenberedare

Om du istället upplever att vattnet är för varmt kan detta bero på för högt inställd temperatur på en eller båda av varmvattenberedarens termostater. Detta kan rörjouren hjälpa dig se över – men vill du göra det själv så kan du kontrollera termostatinställningarna genom att följa dessa steg:

 1. Stäng av strömmen till varmvattenberedaren i elservicepanelen.
 2. Identifiera värmeelementen på varmvattenberedaren: Ta bort åtkomstpanelen, isoleringen och plastskyddet från samtliga. Varning! Rör absolut inte vid några ledningar eller elektriska anslutningar.
 3. Testa ledningarna med en kontaktfri spänningstester och bekräfta att strömmen är avstängd.
 4. Kontrollera värmeinställningen på båda termostaterna – de ska ha samma temperatur: Temperaturen bör vara mellan 55-60 °C i varmvattenberedaren.
 5. Justera temperaturen i första termostaten till önskad inställning med en platt skruvmejsel.
 6. Justera den andra termostaten till samma inställning.
 7. Byt ut säkerhetsskydd, isolering och åtkomstpanel för varje element.
 8. Slå på strömmen.

Den optimala temperaturen i en varmvattenberedare är alltså 55 °C och ska inte vara lägre än 50 °C. Detta att vattentemperaturen ligger runt 50 °C när det kommer ut ur blandaren. En för låg temperatur kan orsaka legionellabakterier i behållaren. Om vattnet överstiger 60 °C uppstår istället risk för en ökning av mängden kalk som vattnet fäller ut. Kalk som kan bilda ett lager runt värmaren, vilket förhindrar alstrandet av värme till vattnet.

Problem 3: Läckande vatten – så felsöker du varmvattenberedare

Läcker din varmvattenberedare? Det är viktigt att du identifierar läckan samt åtgärdar den utan dröjsmål. Detta för att läckande vatten kan orsaka betydande skador i hemmet, dessutom ofta kostsamma.

Läckande varmvattenberedare kan orsakas av tankproblem men vanligtvis rör det sig om läckande ventiler eller läckande VVS-anslutningar. Det kan också bero på lösa värmeelement – eller på korrosion, rost, i tanken.

Om du misstänker att din varmvattenberedare läcker bör du kontakta en rörmokare. Vill du kika själv ska du:

 • Stänga av allt vatten.
 • Inspektera elementen och om de sitter löst dra åt dem med en elementnyckel.

Dock: en tank med korrosion kan inte repareras utan måste bytas ut. Kontakta rörmokare men behöver du stoppa läckaget direkt så gör du så här:

Stäng av strömmen och vattentillförseln till varmvattenberedaren och töm sedan tanken på resterande vatten. Därefter behöver du hjälp av en fackman.

Problem 4: Missljud – så felsöker du varmvattenberedare

Låter din varmvattenberedare? Det kan beskrivas som allt från poppande, mullrande eller rentav gnällande ljud. Oavsett typ av missljud så är det ofta ljud av kokande vatten orsakat av sediment som ansamlats i tankens botten som överhettats. I detta fall finns två möjliga lösningar:

Försök bli av med sedimentet genom att tömma tanken – och om det inte hjälper: byt ut tanken med hjälp av rörjouren.

Problem 5: Missfärgat vatten – så felsöker du varmvattenberedare

Om det uppstår korrosion i din varmvattenberedare – eller i rören – kan vattnet som kommer ut ur kranen ha en röd, gul eller brun nyans kan det uppstå korrosion i din varmvattenberedare eller i rören i ditt hem.

För att lösa problemet måste du först ta reda på var missfärgningen kommer ifrån och om den är knuten till din varmvattenberedare eller kommer från rören i ditt hus. Detta kan vi på rörjouren hjälpa dig med.

Brunt, gult eller rött vatten kan indikera rost. Grön vatten är ofta kopplat till korrosion i kopparrör i ditt VVS-system. En blågrön nyans kan också ha med kopparrör att göra alternativt orsakad av blylakning i rören från lödfogar i äldre VVS.

Vita eller orangebruna partiklar i ditt vatten kan ofta tillskrivas din varmvattenberedare. Vita partiklar är vanligen kalcium eller magnesium och är ofarliga att få i sig men kan täppa till rör och avlopp över tiden. De kan orsakas av förkalkande värmeelement i varmvattenberedaren och inträffar när kalcium och magnesium bildat sediment på elementen. Detta kan din rörmokare åtgärda genom rengöring, kontakta oss för en tid som passar dig.

Vill du rengöra värmeelementen i din varmvattenberedare själv? Följ då dessa steg:

 1. Stäng av strömmen till varmvattenberedaren i elservicepanelen.
 2. Identifiera värmeelementen på varmvattenberedaren: Ta bort åtkomstpanelen, isoleringen och plastskyddet från samtliga. Varning! Rör absolut inte vid några ledningar eller elektriska anslutningar.
 3. Testa ledningarna med en kontaktfri spänningstester och bekräfta att strömmen är avstängd.
 4. Tappa ut vattnet ur tanken via slangen fäst vid avloppsventilen längst ner på varmvattenberedaren.
 5. Ta bort elementen från varmvattenberedaren och rengör dem med en blandning av vinäger och vatten alternativ natriumkarbonat och vatten. Använd varmt vatten och en borste för att rengöra elementen. OBS! Upptäcker du korrosion bör du elementet bytas ut mot ett nytt.
 6. Återför värmeelementen till varmvattenberedaren
 7. Fyll tanken och sätt på strömmen igen.

  Problem 5: Dålig lukt – så felsöker du varmvattenberedare

  Om ditt vatten kommer ut och luktar som ruttna ägg kan det finnas bakterier i varmvattenberedaren. Detta är inte ovanligt i de fall där varmt vatten inte använts på länge, då vattnet har varit avstängt en tid eller om termostaten varit inställd på låg temperatur. Bakterierna i sig är inte skadliga men lukten och smaken kan givetvis vara avskräckande.

  Har du bakterier i varmvattenberedare behöver du hjälp av en fackman, där lösningen ofta är att byta ut anodsstången till en ny. Rörmokaren tömmer vattnet och installerar den nya anodstången och teflontape på trådarna, vilket förhindrar läckage, och fyller därefter på med nytt fräscht vatten.

  Från felsökning av varmvattenberedare till bästa lösningen

  Har du problem med din varmvattenberedare? Vi erbjuder allt från service och felsökning av din befintliga varmvattenberedare till utbyte och installation av en ny varmvattenberedare. Kontakta oss så tar våra rörmokare pulsen på din varmvattenberedare och löser din situation på bästa sätt.